TX RACE (X.A.M.I.-C.I.F. 35.451.014X ) con domicilio social en Rúa Redondo, 74 en Pontecesures (Pontevedra) ofrece a través do seu portal www.txrace.com os servicios e información que no mesmo se detallan e que se poñen gratuitamente a disposición de tódalas persoas que accedan (en adiante USUARIO). As presentes condicións xerais rixen a utilización do www.txrace.com por parte dos USUARIOS que accedan ó mesmo. O acceso ó PORTAL www.txrace.com implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso e o USUARIO comprométese a non utiliza-lo PORTAL www.txrace.com nen os servicios que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á ley e a respetar as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- OBXETO: O PORTAL www.txrace.com foi creado para facilitar ó USUARIO os servicios e contidos postos a súa disposición. TX RACE resérvase o dereito a modificar de xeito unilateral en calquer momento e sen ser preciso un aviso previo a configuración do PORTAL así coma ás condicións de acceso ós servicios que no mesmo se poñen a disposición do USUARIO.
SEGUNDA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO: As condicións de acceso e uso do PORTAL www.txrace.com ríxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso do PORTAL www.txrace.com e dos servicios que no mesmo se poñen a sua disposición. Quedan por tanto prohibidos tódolos actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual... Expresamente TX RACE prohíbe que a través do seu PORTAL www.txrace.com se realicen os seguintes actos:
- realizar accións que poidan producir no PORTAL www.txrace.com ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano ós sistemas de TX RACE ou de terceiros.
- realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou o envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").
TX RACE poderá interrumpir en calquera momento o acceso ó www.txrace.com se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver claúsula sexta.
O acceso ó PORTAL www.txrace.com ten un carácter gratuito para tódolos USUARIOS e non exige un rexistro previo dos mesmos. Sen embargo para a utilización por parte do USUARIO de determinados servicios sí se precisará o rexistro mediante a introducción de datos básicos do USUARIO.

TERCEIRA.- CONTIDOS: Os contidos incorporados no PORTAL www.txrace.com son elaborados e incluidos por:
- TX RACE utilizando fontes internas e externas
- os USUARIOS, a través de colaboracións ou introducción voluntaria de contidos, sendo éstes os únicos responsables dos mesmos e quedando expresamente exenta TX RACE de toda responsabilidade que se poida derivar dos mesmos
- persoas físicas e xurídicas alleas a TX RACE, ben a través de colaboracións que se insertan directamente no PORTAL www.txrace.com, ben a través de enlaces ou links, sendo éstas as únicas responsables dos contidos así introducidos e quedando expresamente exenta TX RACE de toda responsabilidade que poida derivarse dos mesmos.
Ademáis a través do PORTAL www.txrace.com póñense a disposición do USUARIO productos e servicios tanto de TX RACE como de terceiros destinados a ser comercializados mediante a contratación teléfonica e/ou física no punto de venda real de TX RACE na Rúa Redondo, 74 de Pontecesures (Pontevedra).
Os USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ó PORTAL www.txrace.com ou ó buscador do mesmo non realizará un uso ilegal ou contrario a boa fe das informacións, servicios ou productos postos a disposición no PORTAL www.txrace.com, concretamente o USUARIO que introduza un hiperenlace ou link comprométese a:
- non destruir, dañar ou alterar de calquera xeito os contidos, servicios ou productos mostrados no PORTAL www.txrace.com
- non declarar que TX RACE asume a supervisión do hiperenlace ou dos contidos da propia web do USUARIO que introduce o link no PORTAL www.txrace.com ou que introduce un link do PORTAL www.txrace.com no seu sitio web. TX RACE non será responsable en ningún caso dos contidos ou servicios da web do USUARIO onde se inclúa un hiperenlace ou link ó PORTAL www.txrace.com ou dos links que se introduzan a outros sitios web no PORTAL www.txrace.com .

CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS: En relación cos datos de carácter persoal facilitados polo USUARIO (só o correo electrónico) nos formularios de rexistro do propio PORTAL www.txrace.com, TX RACE cumpre a normativa vixente establecida na la Lei 15/1999 de Protección de datos de carácter persoal e demáis lexislación que a desenrola e informa ó USUARIO que os referidos datos serán incluidos dentro dun ficheiro para o seu tratamento automatizado prestando o USUARIO consentimento mediante a aceptación destas condicións xerais ó referido tratamento.
O USUARIO que introduza os seus datos (correo electrónico) nos formularios de alta terá pleno dereito a exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento solicitándoo a info@txrace.com. En todo caso, TX RACE comprométese a cancelalos datos personais recabados cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos.
Spamming.- TX RACE é contraria ó spamming e nunca o realizará. Tampouco permitirá o seu uso por parte dos USUARIOS do PORTAL www.txrace.com.
En todo caso, TX RACE reitera que se compromete ó respeto e confidencialidade absoluta na recollida e tratamento dos datos personais recollidos a través do PORTAL www.txrace.com de tal xeito que o USUARIO poida saber en todo momento qué datos están en poder de TX RACE e como están sendo utilizados a través de un envío de correo electrónico a info@txrace.com. Tódolos seus comentarios e suxerencias son sumamente valiosos para nós col fin de melloralo noso sistema de protección de datos.
O USUARIO é responsable da veracidade dos datos por él introducidos, comprometéndose a non introducir datos falsos e a proceder á modificación dos mesmos se fora preciso.

QUINTA.- CLAVES DE ACCESO: O USUARIO rexístrado comprométese a realizar un uso dilixente das claves de acceso sendo responsable da seguridade e confidencialidade das mesmas e tendo a obligación e a exclusiva responsabilidade de gardalas e custodialas en lugar seguro co fin de impedilo acceso a terceiros non autorizados. O USUARIO comprométese ademáis a comunicar a TX RACE, á maior brevedade posible a pérdida, roubo ou calquera outra incidencia que se derive ou poida derivarse nun risco para a confidencialidade dos datos por él aportados.

SEXTA.-.- RESPONSABILIDADES: Ademáis das exencións de responsabilidade que figuran en cláusulas concretas das presentes condicións xerais, TX RACE non será en ningún caso responsable:
- dos erros que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servicios do sitio web estén constantemente operativos é decir, TX RACE non garante a absoluta disponibilidade e continuidade do funcionamento do PORTAL www.txrace.com e dos servicios que se ofrecen, tampouco garante a absoluta disponibilidade e corrección dos links ou hiperenlaces que figuran no PORTAL www.txrace.com. TX RACE queda exenta por medio da aceptación das presentes condicións xerais de toda responsabilidade que se poidan derivar desta falta de disponibilidade ou continuidade no funcionamento do PORTAL www.txrace.com.
- da producción de calquera tipo de dano que OS USUARIOS ou terceiros pudiesen ocasionar tanto no PORTAL www.txrace.com como a través del, reservándose TX RACE o dereito a suspendelo acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade deses danos. Asimesmo, TX RACE colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita.
- dos contidos introducidos polo USUARIO ou por terceiros proveedores, en canto TX RACE teña coñecemento fehaciente da existencia de contidos ilícitos retirará os mesmos e notificará e colaborará cas autoridades competentes no que sexa necesario co fin de esclarecer a orixe deses contidos. TX RACE non controla exhaustivamente os contidos e servicios ofrecidos por terceiros no PORTAL www.txrace.com pero resérvase o dereito a denegar o acceso e a retirar os contidos cando considere que incumpren obrigacións legais e a poñelo en coñecemento das autoridades competentes.
- da utilización que o USUARIO faga dos servicios e contidos do PORTAL www.txrace.com e en concreto da utilización que se faga das listas de distribución e foros de discusión ós que se pode acceder a través do PORTAL www.txrace.com concretamente, no relativo a utilización destas listas e foros para enviar publicidade non consentida.
- dos servicios prestados por terceiros a través do PORTAL www.txrace.com quedando exenta expresamente TX RACE de todo tipo de responsabilidade que se derive da falta de calidade, inexactitude ou calquera incumprimento relacionado cos mesmos.

XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE.- As presentes condicións xerais ríxense pola lexislación española. Toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais resolverase definitivamente, mediante arbitraxe dun ou máis árbitros no marco da Corte Española de Arbitraxe, de conformidade co seu reglamento e Estatuto, á que se encomenda a administración do arbitraxe e a designación do árbitro ou do tribunal arbitral. As partes fan constalo seu compromiso de cumprilo laudo arbitral que se dicte. Subsidiariamente para o caso de que esta vía non chegue a solucionar definitivamente o conflicto serán competentes para a sua resolución os Xuzgados e Tribunais de Pontevedra renunciando expresamente O USUARIO a calqueira outro fuero que pudiera corresponderlle.

VARIOS: No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta as votades das partes e a finalidade mesma das presentes condicións.

TX RACE poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non
implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de TX RACE.

 

 

 

© TX RACE

LEGALIDADE E CONDICIÓNS DE USO DE www.txrace.com
Clique aqui para aceder à página principal.